جمعه 18 آذر ماه 1401 عضويت ورود
Module Border Module Border
   

چهارده نكته اساسي درمورد زراعت گندم

1-   استفاده ازبذوراصلاح شده ،تهيه بسترمناسب كاشت ،مديريت صحيح آبياري ، توجه به امرتغذيه گياه براساس آزمايشات خاكشناسي نقش قابل توجهي درافزايش توليد خواهندداشت .

2-   تجهيزويكپارچه سازي اراضي واستفاده ازماشين آلات مدرن كشاورزي نظيركمبينات ،گامي موثردرجهت كاهش هزينه ها وافزايش راندمان توليدخواهدبود. با استفاده از اينكونه ادوات 30 تا 50 درصددرميزان بذرمصرفي صرفه جويي خواهد شد.

3-   شناخت مراحل مهم رشدگياه ،شامل پنجه دهي ،ساقه دهي ،خوشه دهي ،وگلدهي ازعوامل بسيارموثردرمديريت مزرعه واستفاده بهينه ازعوامل توليد مي باشد.

4-   درصورت آلودگي مزرعه به علفهاي هرزبه منظوركاهش هزينه ها وحذف رفت وآمدهاي اضافي داخل مزرعه وهمچنين افزايش كارآئي مصرف ازت توصيه مي شود،درزمان مبارزه با علفهاي هرز،نسبت به محلولپاشي كودهاي ازته وريزمغذي نيزاقدام شود.

5-   آيامي دانيد حساسترين مرحله نياز آبي گندم ، مرحله گلدهي (گل آب)ودانه بستن (دان آب)ميباشدوحذف آبياري درمرحله دان آب بيش از 50درصدعملكردمحصول راكاهش مي دهد.

6-   علفهاي هرز،آفات وبيماريها درمزارع گندم باعث كاهش كمي وكيفي محصول توليدي خواهندشد،لذا توجه توليدكنندگان به امرمبارزه درزمان مناسب ،ضرورتي اجتناب ناپذيرخواهد بود.

7-   وجودكانالهاي سنتي وعدم ايزولاسيون انهار،نقش بسزايي درانتقال بذورعلفهاي هرزوآلودگي مزارع خواهدداشت .

8-   ازآفات مهم گندم مي توان به سن غلات وملخ وازبيماريهاي مهم گندم به زنگ زرد ،زنگ سياه ساقه ،زنگ قهوه اي ،ساهك آشكاروپنهان ،سفيدك حقيقي وغيره اشاره نمود لذا شناخت بيولوژي آفت ،دشمنان طبيعي ،عوامل بيماري زا وروشهاي مختلف مبارزه مي تواند دركنترل آفات وبيماريها موثرباشد.

9-   روشهاي مبارزه با آفات ،بيماريها و علفهاي هرز عبارتند از:

مبارزه بيولوژيكي ،مبارزه زراعي،مبارزه مكانيكي ومديريت تلفيقي ( I.P.M  )كه روش اخيرمنطقي ترين راه مبارزه مي باشدوبا اجراي آن ضمن ملاحظات زيست محيطي ،محصول حفظ شده وهزينه هاي توليد كاهش مي يابد .

10- مبارزه شيميايي بدليل ايجادمسائل ومشكلات حادزيست محيطي مي بايست به عنوان آخرين روش مبارزه مورد استفاده قرارگيرد.

11- ضدعفوني بذورواستفاده ازارقام مقاوم ،مهمترين روشهاي پيشگيري ازخسارت بيماريهاي گندم مي باشد.

12- مرحله برداشت ،حساسترين وپراهميت ترين مرحله توليد مي باشد كه ميزان ضايعات دراين مرحله بيش از ده درصد گزارش شده است.كمبودكمباين ،مستهلك بودن كمباينهاي موجود،عدم مهارت راننده،وجودعلفهاي هرزسبزونامناسب بودن زمان برداشت ازعمده ترين عوامل ايجاد ضايعات دراين مرحله مي باشند.

13- درصورت برداشت گندم به روش سنتي ،بايددراواين فرصت نسبت به عمليات خرمنكوبي اقدام نمود تاازبروزهرنوع آسيب وخسارت جلوگيري شود.

14- درصورت برداشت توسط كمباين ،مي بايست كمباين ها قبل ازشروع برداشت موردبازديد كارشناسان ناظرقرارگرفته وكارت كنترل كيفيت دريافت نمايند.

 

Module Border Module Border
   
 
  نظرسنجي
لطفا نظر خود را درباره سایت اعلام نمائید.

 

تعداد جوابها : 191

عالی : 47%
خوب : 24%
متوسط : 18%
ضعیف : 12%

  ارسال  
  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 117
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 117

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2092382
Visitors بازديد هاي امروز: 1171
Visitors بازديد هاي ديروز: 736

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1401/09/18 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا